PROJEKT USTAWY O PL-REITS

1 grudnia 2016

14 października 2016 roku Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt ustawy o PL-REITs (nazywane przez projektodawcę spółkami rynku wynajmu nieruchomości – S.R.W.N).  projekt zakłada wprowadzenie systemu prawno-podatkowego dla PL-REITs już od 01 stycznia 2017 roku. Wiemy, że jest data styczniowa jest nierealna, Sejm bowiem zakończył już obradowanie, a sam projekt jest we wczesnej fazie legislacyjnej (nie został nawet zgłoszony do Sejmu).

Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku – czytamy w Uzasadnieniu do ustawy o S.R.W.N. Istotę wprowadzanego szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości, jako spółek prowadzących działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, stanowi zwolnienie podatkowe, ustanawiane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych”, które zmierza do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości – na poziomie spółki jako właściciela nieruchomości oraz na poziomie osoby fizycznej jako akcjonariusza.

Polski rynek wynajmu nieruchomości komercyjnych zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. Podmioty te często korzystają z preferencji, przyznawanych przez prawodawstwo krajów ich siedziby, a związanych ze szczególnym statusem podatkowym, jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust, REIT). Jako że w Polsce brak analogicznych rozwiązań, uzasadnione jest przypuszczenie, iż wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych – dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych. Zmiana tego stanu pozwoliłaby na osiągnięcie pośrednich celów długoterminowych, jak upowszechnienie inwestycji na rynku nieruchomości, w szczególności wśród inwestorów indywidualnych. Inwestowanie w spółki operujące na rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem jest atrakcyjne nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych, ale również dla inwestorów detalicznych, z uwagi na atrakcyjny profil ryzyka bazujący na wysokiej jakości nieruchomościach oraz wypłacane dywidendy. Skutkiem będzie również, jak się oczekuje, wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, przede wszystkim w wyniku powiązania preferencji podatkowych z wymogiem dopuszczenia akcji spółki rynku wynajmu nieruchomości do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z celów jest także uzyskanie, w wyniku pobudzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem, pozytywnych synergii dla całej gospodarki narodowej, co może skutkować trwałym wzrostem gospodarczym i wzmocnieniem warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski.

Fundacja Edukacji i Badań nad REITs podpisuje się pod tym uzasadnieniem. Cieszymy się, że obecny rząd docenił problem nierównego traktowania inwestorów działających na rynku nieruchomości w Polsce i umożliwi generowanie większych zysków przez tych,  którzy zdecydują się zakupić akcje PL-REITs, że do polskiego rynku nieruchomości komercyjnych napłynie nowy kapitał, chociażby obecnie zamrożony w postaci depozytów bankowych (jest już ich ponad 600 mld PLN) czy części z oszczędności przetrzymywanych przez naszych Rodaków poza sektorem bankowym.

Projekt ustawy został poddany uzgodnieniom. Wypowiedziały się m.in organizacje pozarządowe zainteresowane powstaniem PL-REITs (np. Stowarzyszenie REIT Polska).

Poniżej zamieszczamy projekt ustawy. uzasadnienie MF oraz uwagi do ustawy Stowarzyszenia REIT Polska

Nasz komentarz do projektu ustawy przedstawimy w kolejnych publikacjach.

 

Załączniki:

REIT POLSKA, uwagi do ustawy

pobierz pdf

Ustawa o PL-REITs

pobierz pdf

Uzasadnienie MF do ustawy

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl