US-REITS – 12% ZYSKU ŚREDNIOROCZNIE

1 sierpnia 2018

Amerykańskie real estate investment trusts (REITs) są efektywnym instrumentem inwestycyjnym i  atrakcyjną klasą aktywów, która w okresie 1998-2014 przyniosła inwestorom średnioroczny zysk w wysokości ok. 12%. To są główne ustalenia z badań przeprowadzonych przez Beatha  i Flynna (2016) dla NAREIT. Akcje publicznych US-REITs rekomendowane są dla tych inwestorów, którzy unikają ryzyka inwestycyjnego, ale jednocześnie oczekują nieco wyższych stóp zwrotu.

Tezę o wysokiej atrakcyjności inwestycji w akcje US-REITs potwierdziły też inne badania naukowe, których omówienie przedstawił dr. Grzegorz Mizerski na zlecenie Fundacji Edukacji i Badań nad REITs.

Inwestycje w nieruchomości via REITs na rynku amerykańskim oferowały inwestorom możliwość efektywnego inwestowania w nieruchomości, eliminując problemy z płynnością, niską jakością zarządzania nieruchomościami i małą skalą inwestycji, co w szczególności okazało się atrakcyjne dla tych inwestorów instytucjonalnych, którzy zarządzają dużymi aktywami. Problematyką REITs, jako instrumentu inwestycyjnego i jego zyskowności zajmowano się praktycznie od początku aktywnego funkcjonowania tych podmiotów – głównie w USA. Jest to naturalne, skoro  rynek tych podmiotów tworzył i rozwijał się głównie w USA. O ile w latach 70-tych efektywność US-REITs była ograniczona, to już od lat 80-tych XX w. podmioty te potwierdzały swoją wysoką rentowność, relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i wysoką zdolność do dobrej dywersyfikacji. Dodanie akcji publicznych US-REITs do mieszanego portfela złożonego z różnych klasycznych klas aktywów (akcje, obligacje) przyczynia się do  zwiększenia stopy zwrotu z tego portfela i obniżenia ogólnego ryzyka inwestycyjnego. Akcje publicznych US-REITs rekomendowane są dla tych inwestorów, którzy unikają ryzyka inwestycyjnego, ale jednocześnie oczekują nieco wyższych stóp zwrotu. Wyniki badań mają też potwierdzenie w historycznych stopach zwrotu. Okazuje się, że w okresie ostatnich kilkunastu lat (1998-2014) US-REITs to najzyskowniejsza klasa aktywów (12% p.a. średniorocznie), a arytmetyczna stopa zwrotu netto (po odliczeniu kosztów) przewyższyła stopy zwrotu z inwestycji w akcje dużych spółek S&P500, małych spółek amerykańskich, akcji z rynku poza USA, funduszy hedgingowych, inwestycji funduszy typu private equity czy obligacji skarbowych (amerykańskich czy innych poza USA).

Omówienie badań w pliku PDF

Załączniki:

dr G. Mizerski, REITs jako efektywny instrument

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl