REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. I

Część I. Co to jest dochód pasywny?

Polacy bogacą się: poziom depozytów bankowych w Polsce systematycznie zwiększa się i przekroczył już poziom 750 mld zł (stan na koniec listopada 2017)[1]. Wraz ze zwiększeniem oszczędności, polscy inwestorzy coraz bardziej aktywnie szukają bezpiecznych metod zapewnienia sobie dodatkowego dochodu – dochodu pasywnego.

Dochód pasywny może być zdefiniowany jako dochód uzyskiwany z zainwestowanych w wybrane przedsięwzięcie lub instrument finansowy środków finansowych z jednoczesnym z brakiem lub minimalnym zaangażowaniem inwestora. Powszechnie dochód pasywny utożsamiany jest z dochodem dodatkowym do podstawowego źródła zarobkowania.  Tylko w niektórych przypadkach, dla dużych zainwestowanych środków dochód pasywny jest podstawowym dochodem inwestora.

Do podstawowych źródeł dochodu pasywnego można zaliczyć:

  • zysk z lokaty/depozytu bankowego
  • zysk z wynajmu nieruchomości
  • otrzymywane dywidendy ze spółek polskich i zagranicznych publicznych (np. REIT-y) i niepublicznych
  • zysk z instrumentów finansowych i papierów wartościowych (np. wypłaty zysku z funduszy inwestycyjnych, kupon od obligacji skarbowych)
  • zysk z oprocentowania udzielonych pożyczek
  • przychody (tantiemy) z patentów
  • przychody (tantiemy) z praw autorskich do dzieła (np. piosenki, utworu literackiego, filmu, utworu muzycznego)
  • inne np. zyski z odsprzedaży oryginalnych dzieł sztuki (tzw. droit de suite) czy wizerunku

Zyski z dochodu pasywnego oparte o zyski z lokat czy instrumentów finansowych czy papierów wartościowych są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), który obecnie wynosi 19%.

Dochód pasywny nazywany jest także dochodem rentierskim.  Słowo „rentier” pochodzi od francuskiego „rentier”, który w ten sposób określa osoby otrzymującą stała rentę. Natomiast słowo „renta” pochodzi od rentes (fr), które z kolei oznacza dochód z lokat, pożyczek, obligacji. Obecnie rentierem określamy osobę, która swoje podstawowe dochody czerpie w formie dochodu pasywnego (dochodu rentierskiego).

Opracował: dr Grzegorz Mizerski (www.grzegorzmizerski.pl)

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się jak zapewnić sobie stały dochód pasywny z zagranicznych REIT-ów, zapraszamy na bezpłatny kurs internetowy, organizowany przez

Fundację Edukacji i Badań nad REITs oraz dr Grzegorza Mizerskiego (www.grzegorzmizerski.pl)

 

Informacje i zapisy na http://www.grzegorzmizerski.pl

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl