REITS W WIELKIEJ BRYTANII (CZĘŚĆ II)

30 marca 2018

Przychody z działalności wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.  Inwestycje  UK-REIT w inny UK – REIT zostaną uwzględniane jako składniki aktywów rzeczowych a tym samym kwalifikowane są jako przychody z czynszów. Otrzymane przychody typu PID zostaną uwzględnione w ramach działalności wynajmu nieruchomości i podlegają zwolnieniu z podatku CIT pod warunkiem wypłaty 100% otrzymanego PID. Dochód z działalności gospodarczej z wynajmów (pozostały dochód) podlega opodatkowaniu w zwykły sposób przy zastosowaniu najwyższej stawki podatku od osób prawnych, który w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 20%.[2] Wynajem nieruchomości przez UK-REIT jest wydzielana dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, co oznacza, że nie jest możliwe, aby zrównoważyć zyski i straty z takiej działalności wynajmu z zyskami  i stratami  z pozostałej działalności. Zyski lub straty kapitałowe, które powstają w momencie zbycia nieruchomości wykorzystywanych w działalności UK-REIT nie podlegają opodatkowaniu. Sprzedaż nieruchomości, które zostały rozbudowane, a ich wartość uległa zwiększeniu może podlegać opodatkowaniu, jeżeli są one sprzedawane przed okresem trzech lat od zakończenia prac związanych z rozbudową. Każda nieruchomość, której koszty rozbudowy i modernizacji przekracza 30% wartości godziwej jest uważana za “nieruchomość rozbudowaną”. Zbycie nieruchomości, która jest używana do czynności niezwiązanych z kwalifikowaną działalnością jest opodatkowana.  Zyski zrealizowane ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej tylko częściowo pod wynajem, a także dla działalności podlegającej opodatkowaniu, może być częściowo zwolnione z podatku.

W Wielkiej Brytanii niepobierany jest podatek u źródła od dywidendy w przypadku normalnego dla każdego inwestora, niezależnie od rezydencji podatkowej, ale w przypadku wypłaty PID przez UK – REIT, pobierany jest podatek na poziomie 20%. Zagraniczni inwestorzy mogą być uprawnieni do ulgi w tym podatku, o ile podpisana jest odpowiednia umowa międzynarodowa (np. o unikaniu podwójnego opodatkowania). W takiej sytuacji podatek może być zwracany przez HMRC.

Reguły konwersji uległy liberalizacji: od podmiotów wchodzących w reżim  – UK REITs  nie  jest już pobierana opłata w wysokości 2% wartości rynkowej brutto wprowadzanych nieruchomości do systemu. Wcześniej,  opłata ta pobierana była w formie czterech ratach (po ok. 0,5% wartości każda) (opłata obowiązywała do 2012 roku, zniesiona przez FA 2013).

Wypłaty dywidend uzyskanych z przychodów z wynajmu nieruchomości (PID) są traktowane jako zyski z wynajmów uzyskane przez podatnika i są opodatkowane stawką podatku od osób prawnych (obecnie 20%). Brytyjscy akcjonariusze instytucjonalni mogą być zwolnieni od podatku w przypadku wypłat z opodatkowanych zysków pochodzących od pozostałej działalności UK-REITs. Zyski z dywidend z czynszów uzyskiwanych przez UK-REIT są traktowane jako tak, były on zyskiem z tytułu wynajmu nieruchomości komercyjnych i odpowiednio opodatkowane (zwolnienie UK-REIT z CIT). Zyski kapitałowe ze zbycia udziałów w brytyjskich REITs podlegają opodatkowaniu zgodnie z normalnymi zasadami podatku od zysków kapitałowych.

PID, jako zyski otrzymane z bezpośredniego wynajmu nieruchomości są opodatkowane. Na poziomie PIT. Akcjonariusz UK-REITs otrzymujący dywidendy z UK-REITs jest opodatkowany stawką podstawową 20% lub stawką wyższą (40% lub 45% w przypadku uzyskania dodatkowych dochodów.[3] Zyski kapitałowe ze zbycia akcji UK REIT są opodatkowane stawką podatku od zysków kapitałowych na poziomie 18% lub 28%. W przypadku, gdy dywidenda z dochodów PID wypłacana jest do przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, brytyjskich organizacji charytatywnych lub funduszy emerytalnych to podatek u źródła (witholding tax) od tych podmiotów  nie jest pobierany . Od wypłat dywidendowych PID dla akcjonariuszy indywidualnych podatek u źródła wynosi 20%.

Rynek REITs zaliczany jest do największych w Europie. Kapitalizacja rynkowa całego  sektora publicznych spółek nieruchomościowych (w tym UK-REITs) w Wielkiej Brytanii w 2015 roku wyniosła ok. 202 mld USD. W 2015 roku w Wielkiej Brytanii było zarejestrowanych  33 UK-REITs (wzrost z 22 w 2014). Największe UK-REITs wg kapitalizacji giełdowej to: Land Securities Plc. (14,4 mld Euro),  British Land Co Plc. (11,8 mld euro) oraz Hammerson Plc. (7,1 mld euro) (tabela 62).

Obecnie (kwiecień 2016) według danych The British Property Federation (BPF) w Wielkiej Brytanii obecnie działa 43 podmioty typu REIT.[4] Natomiast na London Stock Exange (LSE) notowanych jest obecnie 115 podmiotów o statucie UK-REIT.[5]   Duża popularność LSE,  szczególnie jej parkietu alternatywnego London Alternative Market (AIM),[6] na którym notowane są mniejsze REITs z innych państw np. z Bułgarii wynika m.in.  z faktu liberalnych wymagań regulacyjnych oraz wysokiego prawdopodobieństwa pozyskania kapitału.

 


[1] System prawno-instytucjonalny opisany na podstawie EPRA, 2015  Global REIT Survey, s,167-178.

[2] Stawka podatku od osób prawnych zmniejszy się do 18% w roku 2020.

[3] Opodatkowanie dywidend zwykłych miało zostać zmienione w kwietniu 2016 roku. Poszczególni akcjonariusze indywidualni otrzymujący całkowite dywidend o wartości powyżej £ 5000 są objęci opodatkowaniem ze stawką 7,5%, 32,5% lub 38,1% (w zależności od wartości otrzymanej dywidendy). Zmiany te nie mają wpływu na poziom opodatkowania PID.  Źródło: EPRA, Global REIT Survey 2015.

Załączniki:

Największe UK-REITS 2015

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl