WPŁYW KRYZYSU 2007-2009 NA WYNIKI NOTOWAŃ REITS (MAZURCZAK 2013)

1 grudnia 2017

W kolejnej publikacji dotyczącej REITs, Mazurczak (2013) skoncentrowała swoje zainteresowania na wpływie kryzysu finansowego na wyniki notowań USA-REITS. W publikacji wykorzystano dziewięć badań zagranicznych dotyczących REITs. Mazurczak (2013) przedstawiła syntetycznie ewolucję rynku amerykańskiego oraz zreferowano wyniki badań własnych dotyczących notowań giełdowych USA-REITs (kapitałowych, hipotecznych oraz publicznych REITs ogółem) w okresie 2003-2013. Okazało się, że akcje tych spółek zanotowały duże wzrosty, szczególnie duży przyrost nastąpił w grupie kapitałowych USA-REITs o (ok .200%). Następnie przeprowadzono analizę porównawczą notowań giełdowych kapitałowych i hipotecznych USA-REITs i wybranych klas aktywów reprezentowanych przez indeksy S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average w okresie kryzysu 2007-2012 (IV kwartał). Od stycznia 2007 roku dwa benchmarkowe indeksy rynku kapitałowego zanotowały spadki o odpowiednio 48% i 42%. W tym danym okresie spadki notowań USA-REITs były wyższe i straciły na wartości: 68% w przypadku hipotecznych oraz 66% w przypadku kapitałowych (op.cit. s. 79). Główną konstatacją publikacji jest opinia o relatywnie niskiej atrakcyjności inwestycji w akcje REITs, szczególnie w okresach załamania giełdowego. Autorka zaleca krytyczne podejście do inwestycji w te aktywa. Słabością publikacji jest brak danych dotyczących notowań indeksów S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average przed kryzysem 2007-2009. Dopiero wtedy, można precyzyjnie ocenić spadek notowań USA-REITs w badanym okresie. Mazurczak (2013) nie przedstawiła także swoich hipotez dotyczących zidentyfikowanego zjawiska. Wydaje się, że przyczyn tak wysokiego spadku notowań może być kilka, m.in. wysokie zadłużenie tych podmiotów spowodowane brakiem regulacji limitujących jego poziom oraz zjawisko rozlewania się ryzyka pomiędzy instytucjami finansującymi REITs znane jako zjawisko risk spillover.

Autor omówienia: G.Mizerski

Publikacja źródłowa w załączniku


 

Załączniki:

Wpływ kryzysu finansowego

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl