NOWY PROJEKT USTAWY O PL-REITS

1 listopada 2017

Korzystne podatkowe rozwiązania dla spółek prowadzących działalność na rynku nieruchomości – zakłada projekt ustawy, przygotowany przez resort finansów. Dochody z wynajmu nieruchomości byłyby, w myśl projektu, objęte stawką CIT 8,5 proc.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało w piątek najnowszą wersje projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (tzw. REIT-ach).

“Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku” – pisze MF w uzasadnieniu.

Resort podkreśla w uzasadnieniu, że polski rynek wynajmu nieruchomości komercyjnych zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. “Podmioty te często korzystają z preferencji, przyznawanych przez prawodawstwo krajów ich siedziby, a związanych ze szczególnym statusem podatkowym, jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust, REIT)” – czytamy.

“Jako że w Polsce brak jest analogicznych rozwiązań, uzasadnione jest przypuszczenie, iż wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych – dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych” – dodaje uzasadnienie.

Istotą wprowadzanego przez projekt rozwiązania jest ustalenie szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości i zapewnienie “korzystnych podatkowo warunków do reinwestowania przez te spółki oraz przez ich spółki zależne”.

Projekt ma dotyczyć podmiotów zajmujących się wynajmem nieruchomości lub ich części, zbywaniem nieruchomości lub zbywaniem udziałów w spółkach zależnych.

Szczególne podatkowe “korzyści” dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości, osiąganych bezpośrednio przez spółki rynku wynajmu nieruchomości lub “za pośrednictwem” ich spółek zależnych.

Dochody z tego źródła – niepomniejszone jednak o odpisy amortyzacyjne dokonywane od wynajmowanych nieruchomości – podlegałyby opodatkowaniu stawką w wysokości 8,5 proc. uzyskanych z tego źródła dochodów – wynika z dokumentu.

Projekt, dodaje uzasadnienie, zawiera także atrakcyjne dla inwestorów zasady opodatkowania ich dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki rynku wynajmu nieruchomości. “W szczególności dochody uzyskane przez takich inwestorów z udziału w zyskach takiej spółki (dywidendy, zaliczki na dywidendę) podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie to dotyczyłoby zarówno podatników podatku CIT jak i podatku PIT” – głosi uzasadnienie.

Autorzy projektu zakładają, że “wprowadzenie regulacji wpłynie stymulująco na gospodarkę narodową poprzez budowę nowych nieruchomości na wynajem i rozbudowę lub modernizację nieruchomości istniejących”. “Należy również spodziewać się zwiększenia dochodów krajowych gospodarstw domowych z zysków kapitałowych” – czytamy.

“Należy przy tym zauważyć, iż projektowane zmiany jedynie wyrównają szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich od pewnego już czasu funkcjonują spółki typu REIT. Jako pierwsza w Europie instytucję tę wprowadziła w 1969 r. Holandia, a następnie Belgia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i inne” – dodają autorzy uzasadnienia.

Z projektu wynika, że “spółka rynku wynajmu nieruchomości” powinna m.in.:

  • być spółką akcyjną, której akcje dopuszczono do obrotu na rynku oficjalnych notowań;
  • mieć kapitał zakładowy nie mniejszy niż 50 mln zł;
  • utrzymywać nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości na poziomie nie niższym niż 70 proc. wartości bilansowej aktywów spółki;
  • uzyskiwać co najmniej 80 proc. przychodów netto ze sprzedaży z najmu nieruchomości lub ich części, lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, które były przeznaczone na wynajem przynajmniej przez rok, lub ich części, lub z tytułu udziałów w spółkach zależnych lub ze sprzedaży udziałów lub akcji tych spółek zależnych;
  • uzyskiwać przychody z najmu (bezpośrednio lub pośrednio przez spółki zależne) co najmniej trzech nieruchomości lub ich części;
  • utrzymywać wartość bilansową zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych na poziomie nie wyższym niż 70 proc. wartości aktywów;
  • corocznie wypłacać dywidendę na poziomie nie niższym niż 90 proc. zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, a także pomniejszonego o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z innymi przepisami lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Wykonywanie działalności przez spółkę rynku wynajmu nieruchomości wymaga wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru. MF planuje, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

(PAP, Bankier.pl, Stooq.pl)

Załączniki:

II Projekt Ustawy o PL-REITs maj 2017

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl